Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia

REGULAMIN RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Tarnowskie Centrum Kultury

Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Tarnowskie Centrum Kultury (TCK), z siedzibą: 33-100 Tarnów, Rynek 5, tel. 14 888 888, e-mail: tck@tck.pl, reprezentowanym przez dyrektora TCK.
 2. W sprawach związanych z zakresem ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Karolina Stawarz, e-mailowo pod adresem iod@tck.pl lub pisemnie pod adresem Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:
  - udostępniania wizerunku, imienia, nazwiska i wieku osób biorących udział w wydarzeniach, imprezach, konkursach, przeglądach, których organizatorem jest TCK w siedzibie TCK, Kinie Marzenie, Amfiteatrze Letnim oraz w przestrzeni miejskiej - na stronie internetowej www.tck.pl, na portalach społecznościowych (np. Facebook),
  - prowadzenia ewidencji osób korzystających z zajęć organizowanych przez TCK,
  - kontaktu w sprawach związanych z działalnością TCK,
  - prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą imprez,
  - realizacji usługi newsletterowej,
  - prowadzenia sprawozdawczości dla instytucji nadzorujących działalność TCK,
  - realizacji zawartych umów lub czynności poprzedzających zawarcie umowy,
  oraz spełnienia obowiązków Administratora wynikających w szczególności z treści ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z 2019 r. poz. 115, 730) oraz statutu Tarnowskiego Centrum Kultury, jak również innych przepisów powszechnie obowiązujących, aktów prawa miejscowego określających prawa i obowiązki jednostek realizujących zadania w zakresie działalności kulturalnej. Podstawami prawnymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są również podpisane umowy cywilno-prawne, a także zgody wyrażone w formie pisemnej.
 1. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług świadczonych na jego rzecz.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub  jest niezbędne dla zawarcia umowy.