Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Tarnowskie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Kino Marzenie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-11-16.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-17.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Treści nie posiadają audiodeskrypcji.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Moduł zakupu biletów jest serwisem zewnętrznym.
 • Wirtualny spacer.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Filmy są zwiastunami filmów pełnometrażowych i są zaczerpnięte od producenta.
 • Moduł zakupu biletów jest serwisem zewnętrznym, który jest realizowany przez zewnętrzną niezależną firmę.
 • Wirtualny spacer został opublikowany przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-11-16.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Instytut Dostępności Akces Lab.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-17.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Do menu dostępności można się przenieść za pomocą skrótu `CTRL+U`.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Kapturkiewicz, tck@tck.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 14 688 88 88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich


Dostępność architektoniczna

Kino Marzenie
ul. Staszica , 33-100 Tarnów

Czterokondygnacyjny budynek Kina Marzenie znajduje się w ścisłym centrum miasta przy ulicy Staszica 4 i działa jako kino pod tą nazwą nieprzerwanie od 1913 roku, a we wspomnianym budynku od 1924 roku. Od 1992 roku, czyli od przejęcia przez Tarnowskie Centrum Kultury Marzenia, instytucja dokłada wszelkich starań w utrzymaniu budynku w jak najwyższym standardzie: technicznym, budowlanym i z dostępem dla osób ze szczególnymi potrzebami (Poziom 0). W ciągu ostatnich kilkunastu lat przeprowadzone zostały remonty poprawiające estetykę zabudowy centrum Tarnowa (remont elewacji, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej), poprawiających komfort widzom (remont hallu, sali kinowej, wymiana foteli) jak również poprawiona została infrastruktura techniczna kina (nowy ekran, nowe nagłośnienie Dolby Surround 5.1, projektor cyfrowy 3D). Dzięki Gminie Miasta Tarnowa i Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w 2018 roku została przeprowadzona duża inwestycja poprawiająca komfort i ogólną estetykę sali kinowej: zainstalowana została klimatyzacja, zakupiona najnowsza aparatura kinowa ulepszająca projekcje 3D oraz umożliwiająca oglądanie filmów przez osoby niedowidzące i niewidome (20 urządzeń do audiodeskrypcji), nowa aparatura oświetleniowa i nagłośnieniowa, która wykorzystywana przy licznych widowiskach scenicznych i koncertach, zostały zlikwidowane bariery architektoniczne oraz powstała toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, której dotychczas w kinie nie było. Budynek nie jest wyposażony w windę. Sala kinowa nie jest wyposażona w pętlę indukcyjną.
W bezpośrednim sąsiedztwie kina przy ulicy Staszica znajdują się wytyczone miejsca parkingowe (strefa płatnego parkowania). 30 metrów od głównego wejścia do budynku, u zbiegu ulic Krakowskiej i Staszica znajduje się miejsce parkingowe dla pojazdu osoby z niepełnosprawnością (strefa płatnego parkowania).

Osoby o szczególnych potrzebach, chcące skorzystać z oferty filmowej i kulturalnej, czy planujące wizytę w Kinie Marzenie uprasza się o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 14 6 888 885, email: kino@kinomarzenie.pl w godzinach pracy kasy kina, od poniedziałku do niedzieli od 14:00 do 20:00.

Poziom 0
Dostęp do Marzenia dla osób ze szczególnymi potrzebami jest bez barier architektonicznych, bezpośrednio z ulicy Staszica przez dwoje szerokich drzwi wejściowych i przeszklony wiatrołap. Przy wejściu głównym po prawej stronie zainstalowany dzwonek umożliwia przywołać obsługę kina, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Na Poziomie 0 znajduje się przestronny hall, w którym ok. 10 metrów na wprost od wejścia po lewej stronie znajduje się kasa i punkt informacyjny, obsługiwany przez przeszkolonego pracownika pierwszego kontaktu. W razie konieczności kontaktu z pracownikiem biura znajdującego się na wyższych piętrach, w celu obsługi petenta, wezwana osoba przychodzi do kasy. Nieopodal kasy, w głębi hallu, znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami oraz dwa wejścia na dolną, główną część sali kinowej z 227. miejscami oraz wyjściami ewakuacyjnymi bezpośrednio na ulicę Staszica. Osobom poruszającym się na wózkach, w sali kinowej na Poziomie 0 dedykowane są miejsca w szerokim ciągu komunikacyjnym po lewej stronie sali. W hallu znajduje się szczegółowy plan sali kinowej, a wszystkie wejścia i wyjścia są oznaczone piktogramami informacyjnymi.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Za kasą i punktem informacyjnym znajduje się klatka schodowa ze schodami zabiegowymi do przyziemia, w którym znajdują się toalety dla widzów oraz klub filmowy, udostępniany przy imprezach filmowych oraz ze schodami zabiegowymi na wyższe kondygnacje.
Poziom 0 jest przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poziom +1
Na I piętrze znajduje się balkon sali kinowej z miejscami dla 90 widzów, biuro dyrekcji kina i pokój bileterów.
Piętro nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku. W przypadku osób o innych niepełnosprawnościach wejście na I. piętro utrudniają schody zabiegowe, a pomocą służą pracownicy TCK.

Poziom +2
II piętro nie jest dostępne dla osób postronnych, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. Znajduje się na nim biuro specjalisty ds. filmu, toaleta, magazyn i sala operatorów kinowych.

Aplikacje mobilne

brak